Zigenare slåss

Vilka rättigheter och skyldigheter gör skotaren som agerar i eget namn lastbilstransport? Ansvarsområden: i händelse av skada ska överlåta sina rättigheter till huvudmannen eller måste hävda att skadan Rättigheter: – att värna penningfordringar skot har panträtt på sändningen så länge som objektet är i det, eller en person som agerar för dess räkning eller kanske det på grund av handlingar -Om handlingar skotare för egen räkning, bör den huvudansvarige lossnar från förpliktelser som detta tog värvning för att korrekt utföra kontraktet.

3fds

Vilken rättslig natur PGFR? PGFR är en uppsättning regler som styr rättigheterna och skyldigheterna för parterna vidarebefordran kontrakt. PGFR är valfria, dvs.. I kraft vid tidpunkten om parterna kommer överens. Vad är ämnet PGFR? Regleras de rättigheter och skyldigheter avsändaren. PGFR godtar principen om avsändaren kan anförtro utförandet av enskilda rättsakter professionellt specialtransport sådan verksamhet till en tredje part gäller inte dem i förhållande till $$ pap. värt. dokument

– Reglera erbjudanden, order och information (när ett avtal ingås, som bör omfatta transportinstruktioner reglerar löner, fastställa de skyldigheter som avlastaren av farligt gods)
– Reglerar frågor som rör försäkring, lagring, speditören ersättningar, krav, liens, speditören, begränsning eller tvistlösning
– Huvud verksamhet skotare (som ger instruktioner sjöfart, förbereda och erhålla de dokument som krävs för transport, avgör hur skotare är att driva avsaknad av riktlinjer).

1I vilka organisatoriska och juridiska former kan fungera rederier? Fraktspeditionstjänster kan tillhandahållas inom varje organisatorisk form i vilken det är möjligt att göra affärer specialtransporter. Vad det är och vad som uppgift Fiat? FIATA är International Federation Speditörs föreningar med världsomspännande verksamhet. Det sammanför 93 nationella avlaslarorganisationer från 84 länder och 2800 enskilda medlemmar. Jets representerat i 149 länder. FIAT uppgifter är att skydda och företräda professionella speditörer och ge en professionell nivå av tjänster som tillhandahålls av dess medlemmar